Impressum

Informacje o firmie

R+S solutions Holding AG
Flemingstraße 20-22
36041 Fulda
NIEMCY

Telefon: 0661-500 80 0
Faks: 0661-500 80 111
E-Mail: kontakt@rs-ag.net

Rejestr handlowy: HRB 1812
Numer VAT UE: DE 112 403 283

Zarząd

Markus Röhner
Matthias Heck
Susanne Röhner
Armin Alt
Peter Süss

Rada Nadzorcza

Rainer Bauer
Carsten Röhrs
Dr. Ralf Kauermann

Pełnomocnictwo   

Thorsten Hudel
Ulrich van Huet
Dirk Weismüller
 

 

Treści niniejszej strony internetowej

Autor strony internetowej nie ponosi żadnej gwarancji za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość treści oddanych do wiadomości. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności w stosunku do autora, wynikające ze szkód materialnych lub ideowych  powstałych na skutek użytkowania lub nieużytkowania prezentowanych informacji, względnie wskutek użytkowania błędnych lub niekompletnych informacji, są zasadniczo wyłączone, o ile ze strony autora nie doszło do żadnych udowodnionych umyślnych lub rażąco niedbałych zaniechań. Wszystkie prezentowane oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor zachowuje sobie wyraźnie prawo bez oddzielnego komunikatu do zmiany, uzupełnień, skasowania części strony albo do częściowego lub ostatecznego zawieszenia publikacji.

Odsyłacze i linki

Podczas bezpośredniego i pośredniego odsyłania do stron osób trzecich (Hiperlacze), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność ma wyłącznie zastosowanie w przypadku gdyby autor wiedział o zawartości i stosownie do możliwości jak i technicznych warunków, nie zapobiegł użytkowania zawartości niezgodnych z prawem. Autor oświadcza jednoznacznie, ze w momencie zamieszczania linków nie były mu znane żadne nielegalne zawartości na odsyłanych stronach. Autor nie ma nie ma żadnego wpływu na aktualny jak i przyszły układ, zawartość, autorstwo odsyłanych, powiązanych stron. Z tego powodu dystansuje się wyraźnie od wszystkich zawartości odsyłanych / powiązanych stron, które po zamieszczeniu linków zostałyby zmienione. Te stwierdzenie tyczy się również wobec wszelkich linków i odsyłaczy w obrębie własnej oferty internetowej, jak również w stosunku do obcych wpisów w, przez autora zamieszczonych książkach gości, forach dyskusyjnych, spisach linków, listach mailingowych i we wszystkich pozostałych formach baz danych, w stosunku do których zawartości możliwe są zewnętrzne dostępy. Za nielegalne, błędne albo niekompletne zawartości i szczególnie za szkody powstałe wskutek użytkowania lub nieużytkowania tego rodzaju informacji, ręczy jedynie usługodawca danej strony, na którą nastąpiło przekierowanie, a nie ten przez który poprzez linka wyłącznie skierował do ówczesnej publikacji.  

Prawo autorskie i znaków towarowych

Autor dąży do przestrzegania praw autorskich we wszystkich publikacjach w użytych grafikach, treści dźwiękowych, nagraniach audio wideo i tekstach, do używania przez niego samego, stworzonych grafikach, treściach dźwiękowych, nagraniach audio wideo i tekstach albo sięgania po bez licencyjne grafiki, treści dźwiękowe, nagrania audio wideo I teksty. Wszystkie w obrębie oferty internetowej wymienione i ewentualnie przez osoby trzecie chronione marki / znaki firmowe podlegają bezgranicznie regulacjom każdorazowo prawu o ochronie znaków towarowych i praw własności danego właściciela. Jedynie na podstawie samego nazwania nie można wyciągnąć wniosku, ze znak firmowy nie jest chroniony przez prawa osób trzecich. Prawo do kopiowania opublikowanych, stworzonych przez autora samemu obiektów, pozostaje jedynie prawem autora strony. Powielanie albo używanie takich grafik, treści dźwiękowych, nagrań audio wideo i tekstów innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach, bez wyraźnego pozwolenia autora jest zabroniona.

Ochrona danych osobowych

O ile istnieje możliwość w obrębie oferty internetowej do podawania danych osobistych i handlowych (adresy mailowe, nazwiska, adresy zamieszkania), wówczas udzielenie tych danych ze strony użytkowania następuje wyłącznie dobrowolnie. Korzystanie i płacenie za oferowane usługi jest możliwe, o ile jest to dostosowane do technicznych możliwości, również bez posiadania takich danych, względnie  z podaniem anonimowych danych lub pseudonimu. Używanie upublicznionych w ramach impressum danych typu adres pocztowy, numer faksu, telefonu, jak i adresu mailowego przez osoby trzecie, celem przeslania wyraźnie niezamówionych informacji jest niedozwolone. Przeciw łamiącym ten zakaz, tj. wysyłającym tak zwane maile Spam zastrzegamy użycie stanowczych środków prawnych.  

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych służy opisaniu sposobu obchodzenia się przez firmę R+S solutions Holding AG z danymi pobranymi na tej stronie internetowej www.rs-ag.net i gwarantowanie przestrzegania prawnych przepisów w kwestii ochrony danych osobowych, szczególnie „Federalnej Ustawie o ochronie danych osobowych” jak również w „Ustawie medialnej”.

Zgodnie z §3, Ust. 1 BDSG dane osobowe są szczegółowymi informacjami o osobistej lub merytorycznej sytuacji określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. W tym przypadku zawarte są wiec wszystkie informacje o każdej pojedynczej osobie, przykładowo nazwisko lub dane kontaktowe. Te oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje Państwa o rodzaju, zakresie i celu pobierania i używania Państwa danych osobowych. W dużej mierze dane osobowe będą zbierane na tej stronie internetowej tylko, jeżeli Państwo te dane przekażą nam dobrowolnie, przykładowo w ramach tak zwanego portalu projektowego, a wiec w skutek bezpośredniego zapytania przez Państwa. Używamy tych danych jedynie w celu odpowiedzenia na Państwa zapytanie, względnie w celu realizacji podpisanych z Państwem umów i technicznej administracji. Przekazywanie danych nieuprawnionym osobom trzecim odbywa się tylko za Państwa zgodą. Państwa zgoda wynika z dobrowolnego podania danych za pomocą postawienia haczyka w miejscu do tego przewidzianym. Poza tym Państwa dane osobowe nie będą przekazywane nigdy nieuprawnionym osobom trzecim. Maja Państwo prawo do informacji, również prawo do korekty, zablokowania czy wykasowania zapisanych danych. W każdej chwili mogą Państwo zażądać skasowania przez nas zapisanych danych osobowych. Maj Państwo również w każdej chwili prawo żądać  informacji o stanie danych osobowych zapisanych przez nas pisząc na adres mailowy kontakt@rs-ag.net . O ile skasowanie nie stoi w sprzeczności z prawnymi i wynikającymi z umów obowiązkami przechowywania informacji, wówczas będą one zablokowane. Państwa zaufanie jest nam ważne. Dlatego w każdej chwili chcemy moc zad Państwu raport odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli maja Państwo pytania, które nie zostały poprzez te oświadczenie wyjaśnione lub jeżeli potrzebują Państwo pogłębić informacje w którymś z punktów, proszę w każdej chwili zwrócić się do nas, pisząc na adres mailowy kontakt@rs-ag.net.

Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności

O ile części albo pojedyncze sformułowania tego tekstu nie odpowiadają obecnie, lub już nie odpowiadały, lub nie w pełni obowiązującemu stanowi prawnemu, pozostałe części tekstu pozostają w swoim brzmieniu i ważności nie tknięte.

Ochrona danych, śledzenie użytkowania strony

Ta strona internetowa używa Google Analytics, programu analizy internetowej firmy Google Inc.. Google Analytics używa „ciasteczek”, plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i pozwalają na analizę użycia przez Państwa strony internetowej. Stworzone przez „ciasteczka” informacje o Państwa użytkowaniu naszej strony internetowej (w tym Państwa numer IP) zostaje przeniesione do serwera firmy Google Inc w USA i tam będzie zapisane. Google będzie użytkować te informacje aby ocenić użytkowanie strony, w celu stworzenia dla dostawców usług raportów o aktywności internetowej i aby dostarczyć dalsze usługi powiązane z użytkowaniem strony i Internetu. Również firma Google będzie te informacje przekazywać ewentualnie do osób trzecich, o ile jest to prawnie określone albo o ile osoby trzecie opracowują te informacje na zlecenie firmy Google. Firma Google w żadnym przypadku nie będzie poszukiwać związku pomiędzy Państwa adresem IP a innymi danymi. Za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki może Pan uniemożliwić instalacje plików „ciasteczko”. Poprzez użytkowanie tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie pobranych przez firmę Google danych w sposób opisany powyżej i i celach wymienionych powyżej.